Op 14 juni 2024 heeft de staatsescretaris van Financiën het onafhankelijke evaluatierapport “Kunde, Kosten en Keuzes” aan de Tweede Kamer aangeboden. In het rapport is de 30%-regeling, de partiële buitenlandse belastingplicht en de extraterritoriale kostenregeling (ETK) geëvalueerd.

In verband met de recente wetswijzigingen per 2024 ten aanzien van de versobering van de 30%-regeling en afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht per 2025, is de evaluatie naar voren gehaald.

Uit het 156 pagina’s tellende rapport, zijn de belangrijkste conclusies als volgt:

  • In de praktijk blijven de extraterritoriale kosten gedurende de looptijd van de 30%-regeling constant.
  • Van de ondervraagde werknemers geeft 91% aan dat de extraterritoriale kosten minder dan 30% van het brutoloon bedragen.
  • De verwachting is dat er wordt overgestapt naar de ETK-regeling wanneer het forfait wordt afgebouwd, met name bij de stap van 20% naar 10%. Dit leidt tot een sterke stijging van de administratieve lasten.
  • De aanpassingen van de 30%-regeling heeft een negatief effect op het vestigingsklimaat. De instroom van kennismigranten zal dalen. Evenwel leidt afschaffing van de partieel buitenlandse belastingplicht kennelijk niet tot afname van kennismigranten.
  • De 30%-regeling levert meer belastinginkomsten op, dan dat de regeling kost.

Op basis van de evaluatie zal het nieuwe kabinet met Prinsjesdag op 17 september in het Belastingplan 2025 een overwogen keuze kunnen maken of de recente wetswijzigingen in stand moeten worden gehouden of toch (deels) moeten worden herzien, al dan niet met terugwerkende kracht.