Nu de internationale economie langzaamaan weer op gang komt en landen de grenzen heropenen, wijzen wij graag nogmaals op de meldingsplicht die vanaf 1 maart 2020 in Nederland geldt.

Buitenlandse werkgevers die in het kader van internationale dienstverrichting werknemers uit andere Europese lidstaten en de EER/Zwitserland in Nederland tewerkstellen, zijn verplicht hiervan melding te doen bij de Nederlandse autoriteiten.

De buitenlandse werkgever (dienstverrichter) moet deze melding doen, waarvan automatisch een afschrift met  de Nederlandse inlener (dienstontvanger) wordt gedeeld. De Nederlandse inlener heeft een controleplicht en is verplicht onjuistheden of het niet ontvangen van het afschrift te rapporteren binnen vijf werkdagen na de start van de werkzaamheden in Nederland. Het niet of onvolledig melden van de betreffende tewerkstelling kan bestraft worden met een boete.

Niet voor elke tewerkstelling bestaat een meldplicht. Er is een aantal vrijgestelde categorieën van werknemers. In Nederland geldt voor zelfstandigen ook een meldplicht.

De melding moet worden gedaan via het online meldloket.