Nieuwe bevoegdheden Nederlandse diplomatieke posten
Recentelijk hebben Nederlandse diplomatieke posten in het buitenland (Ambassades en Consulaten) het recht gekregen om een arbeidsmarktaantekening te plaatsen op de MVV die zij afgeven. Dit stelt een kennismigrant die Nederland met MVV inreist in staat om direct na aankomst met zijn/haar werkzaamheden aan te vangen. Uiteraard is het ook nog steeds mogelijk een arbeidsmarktaantekening bij het IND-loket aan te vragen, na aankomst in Nederland.

Bulgaren, Roemenen en Kroaten
Met ingang van 1 januari 2014 hebben Bulgaren en Roemenen niet langer een tewerkstellingsvergunning nodig voor het verrichten van arbeid in Nederland.
Voor Kroaten geldt de vergunningsplicht nog wel.

Nieuwe salariseisen
De salariseisen voor kennismigranten voor 2014 zijn als volgt:

– Kennismigranten van 30 jaar en ouder: EUR 4.048 bruto per maand excl. 8% vakantiegeld of EUR 4.371,84 incl. 8% vakantiegeld.
– Kennismigranten jonger dan 30 jaar: EUR 2.968 bruto per maand excl. 8% vakantiegeld of EUR 3.205,44 incl 8% vakantiegeld.
– Instroom na zoekjaar afgestudeerden/regeling Hoogopgeleiden: EUR 2.127 bruto per maand excl. 8% vakantiegeld of EUR 2.297,16 incl 8% vakantiegeld.

Let op: met ingang van 2014 is de salariseis niet langer gebaseerd op het bruto jaarsalaris maar op het bruto maandsalaris. Het maandsalaris dient bovendien giraal te worden overgemaakt en mogen (on)kostenvergoedingen (bijv. huisvesting, per diem, etc.) enkel worden meegeteld als deze structureel elke maand worden uitbetaald.

De salariseis voor 2013 zal nog wel van toepassing zijn op aanvragen voor kennismigranten welke zijn ingediend en geregistreerd vóór 1 januari 2014 en welke nog in behandeling zijn. De salariseis 2014 zal niet gelden voor werknemers die reeds in het bezit zijn van een verblijfsvergunning kennismigranten welke in eerdere jaren is aangevraagd.

De salariseis 2014 voor Blue card houders is EUR 4.743 excl. 8% vakantiegeld of EUR 5.122,44 incl. 8% vakantiegeld.

Zorgplicht werkgevers onder MoMi
Sinds de invoering van het Modern Migratie beleid (MoMi) hebben werkgevers onder meer te maken met de zorgplicht. Dit houdt in dat werkgevers moeten zorgen voor zorgvuldige werving en selectie van hun medewerkers en dienen zij deze medewerkers goed op hun rechten en plichten te wijzen.

Verhoging leges IND
Met ingang van 1 januari 2014 heeft de IND haar leges verhoogd. De belangrijkste (nieuwe) leges luiden als volgt:

– registratie als erkend referent EUR 5.065 (2013: EUR 5.000);
– kennismigrant/Blue card EUR 861 (2013: EUR 850);
– aanvraag verlenging EUR 380 (2013: EUR 375)

Introductie RNI (“Registratie Niet-ingezetenen”)
Op basis van op dit moment beschikbare informatie zal het vanaf 6 januari 2014 voor niet-ingezetenen niet langer mogelijk zijn om een sofi-nummer/BSN aan te vragen bij de Belastingdienst. Met ingang van deze datum zijn 18 gemeentekantoren aangewezen om deze taken en verantwoordelijkheden over te nemen van de Belastingdienst.
Wij kunnen u uiteraard bij een dergelijke aanvraag assisteren.