Zoals voor de meesten inmiddels bekend, is de Staatssecretaris voornemens om per 1 januari 2019 de looptijd van de 30% regeling in te korten van 8 naar 5 jaar.

Zowel bedrijven, organisaties als expats hebben in de afgelopen tijd hun zorgen geuit over deze voorgestelde inperking van de looptijd, temeer omdat deze inperking ook reeds lopende 30% regelingen zal treffen.

In een onlangs gepubliceerde brief heeft de Staatssecretaris de voorgestelde wijzigingen en het ontbreken van de overgangsregeling voor de lopende 30% regelingen verdedigd. Hij stelde onder meer dat de wijziging in 2017 al was aangekondigd in het regeerakkoord en dat partijen die de regeling aangaan al bij het verkrijgen van de regeling worden geïnformeerd over de effecten van mogelijke wetswijzigingen. Bovendien benadrukt hij dat dit de enige wijziging van de regeling is en het effect beperkt is, beschouwd vanuit de regeling als geheel. Overigens wordt benadrukt dat geen discussie bestaat over afschaffing van de 30% regeling, deze blijft bestaan, aldus de Staatssecretaris.

Overigens hebben we nog wel een positieve opmerking gevonden: er wordt expliciet opgemerkt dat internationale schoolgelden voor het schooljaar 2018/2019 die in 2018 zijn betaald, nog steeds belastingvrij in 2018 kunnen worden terugbetaald aan werknemers van wie de 30% regeling op 1 januari 2019 afloopt.

Gezien de vele opmerkingen is het naar onze mening nog steeds mogelijk dat tijdens het wetgevingsproces een overgangsregeling wordt voorgesteld en aanvaard.

Wij verwachten dat er meer details bekend zullen worden na Prinsjesdag
(3de dinsdag in september).