September 2023

Salarisverwerking einde looptijd 30%-regeling gedurende loontijdvak

Het fiscale genietingstijdstip is bepalend of de 30%-regeling mag worden toegepast. Als eenmaal vaststaat dat de 30%-regeling toegepast mag worden, dan komt vervolgens de vraag wat de grondslag van de 30%-vergoeding is.

Onlangs heeft de Kennisgroep Internationaal Belastingrecht IB particulieren een standpunt ingenomen ten aanzien van de toepassing van de 30%-regeling in de loonadministratie wanneer de looptijd van de 30%-regeling gedurende de maand eindigt. Dit ziet op situaties waarin de maximale looptijd (maximaal 5 jaar) is geëindigd, dat is de einddatum zoals die op de beschikking is opgenomen.

Het standpunt is in het kort als volgt samen te vatten voor 2 situaties waarbij we gemakshalve uitgaan van een loontijdvak van een maand.

  1. Looptijd eindigt vóór fiscaal genietingstijdstip

Eindigt de 30%-regeling vóór de betaaldatum van het loon, dan kan de 30%-regeling in dat loontijdvak (in casu: maand) in het geheel niet worden toegepast, omdat het fiscale genietingsmoment van het loon ná het einde van de looptijd ligt. Dit is ongeacht dat een deel van het loon dat wordt betaald deels is opgebouwd gedurende de looptijd van de 30%-regeling.

  1. Looptijd eindigt tussen laatste dag loontijdvak en het genietingstijdstip

Eindigt de 30%-regeling ná de betaaldatum van het loon, dan kan de 30%-regeling die maand wel worden toegepast, maar enkel op het loon dat ziet op de werkdagen gedurende de looptijd van de 30%-regeling. De 30%-regeling kan aldus niet worden toegepast op het loon dat ziet op de werkdagen na het einde van de looptijd van de 30%-regeling. Het loon moet derhalve worden gesplitst in (i) een deel dat toerekenbaar is aan periode in de maand dat nog binnen de looptijd valt en (ii) het resterende deel van de maand. Afgezien van situaties die een andere herleiding rechtvaardigen, wordt voor de toerekening van het loon verwezen naar artikel 25 Wet LB 1964. Dit artikel stelt onder andere een jaar op 260 dagen en een maand 21,67 dagen (65/3).

Dat de 30%-regeling op pro rata wijze toegepast dient te worden wanneer de looptijd eindigt tussen de laatste dag van het loontijdvak en het fiscale genietingstijdstip van het loon maakt de salarisverwerking voor werknemers met de 30%-regeling complexer. Ook de voorgeschreven werkdagenbreuk dat niet op basis van werkelijke SV-dagen plaatsvindt, zorgt dat de salarisverwerking bijzonder complicerend kan zijn en heel wel mogelijk een handmatige exercitie vergt. Hoe in voorkomende bijzondere gevallen precies met werkdagenbreuk zal moeten worden omgegaan zal nog tot diverse vragen kunnen leiden.

De salarisverwerking van werknemers met de 30%-regeling blijkt in de praktijk steeds complexer, mede door de diverse wijzigingen in wet- en regelgeving, jurisprudentie en ook gepubliceerde standpunten van de autoriteiten. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid te helpen met de meest uiteenlopende vragen over dit onderwerp.

Discover our services